BİZ SİZİ ARAYALIM

MERKEZ ANKARA PROJESİ

PASİFİK-MERKEZ ADİ ORTAKLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. - Merkez Ankara Adi Ortaklığı (“Pasifik-

Merkez/Adi Ortaklık/Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi hukuka
uygun olarak toplayarak işlemek, saklamak, paylaşılmasını sağlamak ve bu doğrultuda gizliliği
korumak için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Öncelikle kişisel
verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi
korumak en temel gayemizdir.

Bu metni hazırlamaktaki asıl gayemiz; aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde

kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ile veri sahiplerinin
hukuken korunan menfaatleri hususlarında sizleri bilgilendirmektir.

Öncelikle;

a) Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamı

Kişisel verilerin Korunması Kanunu 24.03.2016 tarihinde kabul edilerek, 07.04.2016

tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanunun amacı kişisel verilerin
işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini
korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul
ve esasları düzenlemektir.

b) Kişisel Verilerin Niteliği ve İşlenmesi

Kanuni tanımıyla kişisel veriler, veri sorumlularının kimliği belirli veya belirlenebilir

gerçek kişiye ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak edindiği her türlü bilgi olarak kabul
edilmektedir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel
verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.

c) Veri Sorumlusu

KVKK kapsamında Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler veri

sorumlusu olarak kabul edilmiştir. İlgili kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. - Merkez Ankara Adi Ortaklığı tarafından
aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, hukuka uygun olarak toplanacak ve işlenebilecektir.

d) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı tarafından, internet sitesi ziyaretçileri, müşteriler,

çalışanlar, potansiyel müşteriler, çalışan adayları, iş ortakları, tedarikçiler ile ilişki tesis edilen
tüm üçüncü kişilerden, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi,
işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, kredibilite bilgisi, çalışan veya aday çalışan bilgisi,
hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri veya özel
nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir.

Adi Ortaklık tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlere yönelik tanıtım, pazarlama ve

kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin
yerine getirilmesi; bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama,
istatistik ve müşteri memnuniyeti çalışmalarının yapılması, güvenliğin sağlanması, kara paranın
aklamasının önlenmesi mevzuatına ve ulusal/uluslararası tüm mevzuatlara uyum sağlanması;
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Mali Suçları
Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve
diğer kurum/kuruluşlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi, tüketicilere ve tüm topluma daha iyi ve güvenilir hizmet verilmesi, tarafınıza
uygun hizmetler/ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amaçlarıyla
kişisel verileriniz işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı tarafından, ilgili hukuki

mevzuatlar kapsamında, sağlanan tüm hizmetlerin gereği gibi ifa edilmesi, bunlara ilişkin
işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilmesi; işlem sahibinin bilgilerini tespit için
kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi; elektronik veya yazılı ortamda
gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, sizlere özel her
türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete
ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama
faaliyetlerinde kullanılabilmesi, Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı ve iştiraklerinin mevcut veya
yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlarıyla Adi Ortaklığın tüm
faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması başta olmak üzere;

Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı’nın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı

doğrultusunda; Ortaklığın politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının

yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu

ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği ilkeleri çerçevesinde

yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı ile hukuki ilişkisi içerisinde bulunan üçüncü gerçek/tüzel

kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari

yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, Adi Ortaklığın müşteri, tedarikçi, iş ortağı ile tüm

yetkili ve çalışanlarına karşı sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası, haklarının

tesisi ve korunması, Adi Ortaklığın amaç ve politikaları kapsamında ticari ve hukuki

değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreçleri ve mali

işlerin yürütülmesi,

Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

amacı doğrultusunda; Adi Ortaklık tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim,

pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif,

değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), Adi ortaklığın ticari ve iş stratejilerinin

belirlenmesi ve uygulanması ile şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının ve

hukuki süreçlerin yönetimi, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yasal olarak aktarılması gereken kişi, idari ve resmi kurum

ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Pasifik-
Merkez Adi Ortaklığı’nın iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine ve alt kuruluşlarına,
aracılık /acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, program ortağı kuruluşlarına,
hizmet alınan veya verilen yurt içi-yurt dışı kuruluş ve bankalara, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi
Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere, bakanlıklara, yargı mercilerine, kanunen
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Adi Ortaklığın yarı hissedarı olan Pasifik Gayrimenkul
Yatırım İnşaat A.Ş. ve yarı hissedarı olan Merkez Ankara’nın yurt içi ve yurt dışı
iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına, Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı’nın faaliyetlerinin
tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı/işbirliği yaptığı danışmanlar,
kuruluşlara, taraflara, yerli ve yabancı destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara,
finans kuruluşlarına, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde
bağımsız denetim şirketlerine ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen
kişi ve kuruluşlara, uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kuruluşlarına, diğer
kart kuruluşlarına ve bankalara, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı’nın tüm hizmet birimleri, kurumsal ve

proje internet siteleri, mobil siteler, e-posta, SMS, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış
ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, adli kayıtların
taranması, piyasa istihbaratı, destek hizmeti aldığımız sair şirketler ile her türlü mevzuat veya
sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, SGK kayıtları, çağrı merkezi
hizmeti alınan şirketler, PTT vb. gibi yöntemler ile Ortaklığımızın sizler ile iletişime geçtiği
veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek, ilgili mevzuat
uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmenin (b) ve (c)
maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

g) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle
iletmeniz durumunda, Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede
ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Mezkur başvurulara ilişkin tarafınızdan herhangi
bir ücret talep edilemeyecektir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret takdiri
halinde ilgili ücretlerin talep edilebileceğine dair hakkımızı saklı tutuyoruz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini

isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına

rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13.

maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ” gereğince Türkçe ve yazılı olarak Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı’na daha önce bildirilen
ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı’nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz

uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç)

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunludur. Bununla beraber varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya
eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri

sorumlusu olarak Ortaklığın Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. 3-A Blk. No:1 Çankaya /
ANKARA adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@merkezankara.com.tr e-posta

adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza

sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda,
Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve
nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu nedenle, başvurunuzun
talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde
gönderilmesi gerekmektedir. İşbu aydınlatma metninden kaynaklanan, kişisel verilerin
korunması ve veri sahibinin bilgi edinme hakkı hususunda yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklar
kapsamında Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı’nın her türlü kanuni dava ve talep hakları saklı
tutulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR MUVAFAKATNAME


Pasifik – Merkez Adi Ortaklığı (“Pasifik-Merkez”) tarafından tanzim edilen 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi
hakkında aydınlatma ve bilgilendirme metninin tamamını okudum, anladım ve Pasifik-
Merkez’in kişisel verilerimi anılan metinde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda
bilgilendirildim. İşbu muvafakatnameyi onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddesi kapsamında Pasifik-Merkez’e iletmiş olduğum veya
Pasifik-Merkez’in usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık
verisi dahil her türlü özel, nitelikli ve sair tüm kişisel verilerim ile kurumsal, ticari ve diğer
verilerimin Pasifik-Merkez tarafından veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatıyla;


Tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi,

güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi,
sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen
süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde,
tarafıma bilgi verilmesi ve iletişime geçilmesi, istatistiki bilgi toplanması ve bu
işlemlerin yapılması amacıyla yurtiçi ve yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere
aktarılması maksadıyla işlenmesi,

Şahsıma özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda

aldığım/alacağım ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, kişisel verilerimin
pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, Pasifik-Merkez ve iştiraklerinin mevcut
veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb. amaçlarıyla ilgili şirketin
tüm faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması amacıyla işlenmesi,

Pasifik-Merkez’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı

doğrultusunda, politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının
yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik

Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği ilkeleri
çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması;

Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı ile hukuki ilişkisi içerisinde bulunan üçüncü

gerçek/tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde;
hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, Adi Ortaklığın müşteri,
tedarikçi, iş ortağı ile tüm yetkili ve çalışanlarına karşı sözleşmeden kaynaklanan
yükümlülüklerinin ifası, haklarının tesisi ve korunması, Adi Ortaklığın amaç ve
politikaları kapsamında ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari
risk analizleri, hukuki uyum süreçleri ve mali işlerin yürütülmesi;

Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı’nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve

uygulanması amacı doğrultusunda; Adi Ortaklık tarafından yürütülen finans
operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın
alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme),
Adi ortaklığın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirket içi
sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının ve hukuki süreçlerin yönetimi,


amaçlarıyla niteliği belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine herhangi bir şüpheye mahal

bırakmayacak şekilde açıkça onay veriyorum.

Toplanan kişisel verilerimin; yasal olarak aktarılması gereken kişi, idari ve resmi kurum

ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Pasifik-
Merkez Adi Ortaklığı’nın iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine ve alt kuruluşlarına,
hizmet alınan veya verilen yurt içi-yurt dışı kişi/şirketlere idari otoritelere, bakanlıklara, yargı
mercilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Adi Ortaklığın yarı hissedarı olan
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ve yarı hissedarı olan Merkez Ankara’nın yurt içi ve
yurt dışı iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına, Pasifik-Merkez Adi Ortaklığı’nın faaliyetlerinin
tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı/işbirliği yaptığı danışmanlar,
kuruluşlara, taraflara, yerli ve yabancı destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara,
hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim
şirketlerine ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara
6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde aktarılmasına açıkça onay veriyorum.

Kanuni haklarım kapsamında; dilediğim zaman veri sorumlusu Pasifik-

Merkez’e başvurarak tarafıma ait kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen
kişisel verilerim varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve
bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında
kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki eksikliklerin veya
hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin
istenmesini talep etme, kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer
aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin
neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme

nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararımı yasalar çerçevesinde talep etme hakkımın
mevcut olduğunu; bu kapsamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel
verilerimin Pasifik-Merkez tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki yer alan bilgilendirme ve
aydınlatma metnini ve muvafakatnameyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve
yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak ve herhangi bir tereddüt olmaksızın açıkça
kabul ettiğimi; özgür iradem sonucu bu “Bilgilendirme ve Muvafakatname”de belirtilen amaç
ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma
yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına,
KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi, tarafınızla paylaştığım
bilgilerimin, doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.